Obilježavanje granica lovišta

Panoi, table za obilježavanje granica lovišta i lovnog zabrana, saobraćajni znaci  ’’divljač na putu’’ i putokazi u lovištu

Lovište je granicom određen prostor, na kojem postoje uslovi za život i reprodukciju divljači kao i uspješan razvoj lovstva.

Pored obilježavanja granica lovišta, što je i zakonska obaveza, često se nameće potreba da se obilježe i druga mjesta u lovištu značajna sa stanovišta uspješnog gazdovanja, sa ciljem da se prisutni na vrijeme obavijeste ili upozore na ono što ga očekuje. To su najčešće oznake pored saobraćajnica koje upozoravaju na prisustvo divljači na putu, upozorenje o režimu gazdovanja u pojedinim dijelovima lovišta, putokazi do važnijih mjesta u objektima u lovištu i sl.

U oznake u lovištu spadaju: panoi, table za obilježavanje granica lovišta i lovnog zabrana, saobraćajni znaci ’’divljač na putu’’ i putokazi u lovištu.

Ugovorom o korišćenju, kojeg sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede potpisuju pravna lica kojima se lovište, nakon provedenog javnog konkursa, dodjeljuje na gazdovanje, uređuje se njegovo koriščenje: trajanje i drugi uslovi korišćenja lovišta, mjere koje je korisnik lovišta dužan da preduzme u cilju unapređenja lovišta, procjenu brojnog stanja divljači po vrstama, prestanak i raskid ugovora i druge elemente od značaja za ugovorne strane.

Pored niza uslova iz ovog ugovora korisnik lovišta je dužan da izdvoji, radi obezbjeđenja što povoljnijih uslova za reprodukciju divljači, u skladu sa lovnom osnovom pod zabran (uključujući i rezervat) najmanje 1/4 lovne površine lovišta i da u roku od tri mjeseca od dana zaključivanja ugovora vidno obilježi granice lovišta, zabrana i rezervata, da ih održava za vrijeme korišćenja i da po isteku korišćenja lovište vrati sa obilježenim granicama.

Lovišta se obilježavaju panoima i tablama, a zabrani samo tablama. U stručnoj literaturi i planskim dokumentima - lovnim osnovama lovišta, opisani su ovi granični znaci, način njihove izrade, dimenzije i značajna mjesta za njihovo postavljanje.

Tako se za panoe navodi  da se postavljaju pored glavnih saobraćajnica, sa natpisom naziva lovišta i organizacije koja upravlja lovištem, da su najprikladniji panoi od drveta, natkriveni i zaštićeni od atmosferskih padavina, te da veličina panoa zavisi prvenstveno od kategorije saobraćajnice, prometa, a i od vlastitog ukusa.

Table se postavljaju takođe na glavnim saobraćajnicama ali i na manje važnim putevima, šumskim i frekventnim stazama ili prirodnim granicama, grebenima, uvalama i slično. Prikladne su metalne table dimenzija 60 x 30 cm, sa istim natpisom kao na panoima. Za nosače ovakvih tabli koriste se pogodna stabla ili metalni ili drveni stubovi.

Zakonom o divljači i lovstvu propisano je izdvajanje lovnih zabrana, dijelova lovišta koji se  izdvajaju pod posebne režime lova gdje se isključuje redovni lov, a sprovode samo neophodne uzgojne i sanitarne mjere ili je pak sticajem okolnosti zabranjen svaki lov, pa se takva područja moraju obilježavati vidnim znacima koji upućuju na propisane mjere. Za takvo obilježavanje predviđene su table na kojima je pored naziva lovišta i organizacije koja upravlja lovištem napisane i riječi: Lovni zabran.

Svjedoci smo da se često od strane neodgovornih pojedinaca ovi znaci oštećuju ili lome, a stručne službe korisnika lovišta ulažu velike napore da ih ponovo napravile i postave, za što korisnik lovišta nepotrebno, iz godine u godinu, ulaže ne mala novčana sredstva.

Tako su nedavno u lovištu „Cetinje“ svi oštećeni i polomnjeni granični znaci, table kojima se obilježava lovište sa propisanim natpisima: LOVIŠTE „CETINJE“; KORISNIK LD „CETINJE“  i table kojima se obilježava zabran sa natpisom LOVIŠTE „CETINJE“; KORISNIK LD „CETINJE“ -  LOVNI ZABRAN  zamjenjene novim.

Savremeno lovno gazdovanje, koje se sastoji iz uzgoja, zaštite i racionalnog korišćenja divljači, nemoguće je sprovoditi bez odgovarajućih lovnih objekata, u koje spadaju granične oznake, pa je njihov značaj u današnjem lovstvu toliki da praktično čine mjerilo intenziteta samog lovnog gazdovanja.