VAŽNO OBAVJEŠTENJE

Na osnovu člana 36 stav 7 Zakona o divljači i lovstvu ("Službeni list CG", br. 52/08 i 48/15), uz prethodno pribavljeno mišljenje Ministarstva zdravlja, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donijelo je

Naredbu o smanjenju brojnog stanja pojedine vrste divljači

Naredba je objavljena u "Službenom listu CG", br. 120/2023 od 29.12.2023. godine, kada je i stupila na snagu.

1. Radi sprečavanja pojave i širenja virusa Afričke kuge svinja (AKS), u opštinama Herceg Novi, Kotor, Nikšić i Plužine naređuje se smanjenje brojnog stanja divljači divlja svinja (Sus scrofa L.), do biološkog minimuma (polovina od matičnog fonda utvrđenog lovnom osnovom, odnosno godišnjim lovnim planom za lovnu 2023/24 godinu).

2. Smanjenje brojnog stanja divljači iz tačke 1 ove naredbe vrši se:

- u lovištima: "Orjen", "Risan", "Grahovo", "Bratogošt", "Plužine" i lovištu sa posebnom namjenom "Piva" na cjelokupnoj teritoriji lovišta;

- u lovištu "Nikšić", na ⅓ lovišta, (u pograničnom dijelu sa Bosnom i Hercegovinom).

3. Uzorci svih odstrijeljenih jedinki iz tačke 1 ove naredbe dostavljaju se na laboratorijsko testiranje na bolest afričke kuga svinja, metodom molekularne dijagnostike (PCR).

4. Smanjenje brojnog stanja iz tačke 1 ove naredbe, sprovodi se uz poštovanje mjera utvrđenih planskim dokumentima - lovnim osnovama, kao i utvrđenim načinima lova (čekanjem i prikradanjem) samo upotrebom lovačkog oružja sa užlijebljenim cijevima (lovačkim karabinom) minimalnog kalibra 7 mm, uz najveću dozvoljenu daljinu gađanja od 150 m ili upotrebom kugle iz lovačkog oružja sa glatkim cijevima i najvećom dozvoljenom daljinom gađanja od 40 metara.

5. Smanjenje brojnog stanja iz tačke 1 ove naredbe vrši se do 31. januara 2024. godine.

6. Ova naredba stupa na snagu danom objavljivanja u "Službenom listu Crne Gore".

Broj: 08-314/23-21873/4

Podgorica, 28. decembra 2023. godine

Ministar,

Vladimir Joković, s.r.