LOVAČKI SAVEZ CRNE GORE OBJAVLJUJE OGLAS ZA UKLJUČIVANJE POLAZNIKA U PROGRAM OBRAZOVANJA ZA STICANJE STRUČNE KVALIFIKACIJE ČUVAR/ČUVARKA LOVIŠTA - REZERVATA

Na osnovu člana 23 Zakona o obrazovanju odraslih (,,Službeni list CG”, br. 20/2011 i 47/2017) i Rješenja Ministarstva prosvjete o izdavanju licence za organizovanje obrazovanja odraslih po Programu obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije čuvar/čuvarka lovišta - rezervata, UP I broj: 060-8/2017 od  31. jula 2017. godine,

LOVAČKI SAVEZ CRNE GORE

objavljuje

O G L A S

Za uključivanje polaznika u Program obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije ČUVAR/ČUVARKA LOVIŠTA - REZERVATA

  1. Uslovi za upis:
  • Osnovni obrazovni zahtjev: stečen treći nivo okvira kvalifikacija (III) ili četvrti nivo okvira kvalifikacija (IV), u skladu sa Zakonom o nacionalnim stručnim kvalifikacijama.
  1. Broj polaznika: Do 20 (dvadeset) polaznika po grupi.
  1. Način izvođenja:
  • U skladu sa Javno važećim programom obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije Čuvar/čuvarka lovišta - rezervata (objavljen na web sajtu Lovačkog saveza Crne Gore).
  • Program se realizuje u trajanju od  118 časova.
  • Polaznicima će se omogućiti i djelimično pohađanje programom predviđene nastave, nakon sprovođenja intervjua radi procjene dokaza o prethodno stečenim znanjima, vještinama i kompetencijama.
  1. Sticanje nacionalne stručne kvalifikacije:
  • Nakon provjere znanja, vještina i kompetencija u skladu sa Zakonom o nacionalnim stručnim kvalifikacijama, polaznicima se izdaje sertifikat (javna isprava).
  1. Cijena obuke je 250 eura.

Popunjeni obrazac prijave treba dostaviti lično ili poštom na adresu: LOVAČKI SAVEZ CRNE GORE, Novaka Miloševa 10/2, 81000 Podgorica.

Za detaljne informacije kontakt telefon je: 020 230 534.

Rok za prijavljivanje je do 31. januara 2022. godine.

U prilogu je obrazac prijave. OBRAZAC PRIJAVE