OBAVJEŠTENJE POLAZNICIMA PROGRAMA OBRAZOVANJA ZA STICANJE STRUČNE KVALIFIKACIJE ČUVAR/ČUVARKA LOVIŠTA REZERVATA

Lovački savez Crne Gore, kao licencirani organizator obrazovanja odraslih po Programu obrazovanja za sticanje stručne kvalifikacije Čuvar/čuvarka lovišta – rezervata (Rješenje Ministarstva prosvjete UP I 060-8/2017 od 31. jula 2017.godine, (,,Službeni list CG,” broj 53/2017)obavještava polaznike ovog Programa da će se:

Ispit za provjeru znanja vještina i kompentencija za sticanje stručne kvalifikacije Čuvar/čuvarka lovišta – rezervata, održati dana 10. maja 2022 godine (utorak), u Podgorici, na Univerzitetu Donja Gorica, (adresa, Oktoih broj 1) u amfiteatru A2 (II. sprat), sa početkom u 8:30 sati.

Shodno članu 8 Pravilniku o načinu i postupku provjere znanja, vještina i kompetencija u postupku sticanja stručne kvalifikacije ("Službeni list CG", br. 13/2019 od 1. marta 2019. godine), prije početka ispita Ispitna Komisija utvrdiće identitet kandidata uvidom u ličnu kartu ili drugu ličnu ispravu i upoznati kandidata sa pravilima ponašanja na ispitu, postupkom i mjerilima provjere.

Takođe, shodno istom Pravilniku unošenje mobilnih telefona i drugih elektronskih uređaja u prostoriju u kojoj se sprovodi teorijski dio ispita nije dozvoljeno.

Lovački savez Crne Gore

Stručna služba