VAŽNO OBAVJEŠTENJE KORISNICIMA LOVIŠTA - LOVAČKIM DRUŠTVIMA, ORGANIZACIJAMA I JP ZA UZGOJ, ZAŠTITU I LOV DIVLJAČI - ČLANICAMA LOVAČKOG SAVEZA CRNE GORE

Poštovani, 

Obavještavamo vas da su vaši Godišnji planovi gazdovanja za lovnu 2022/23 godinu usvojeni od strane resornog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, i da će Rješenja o datoj saglasnosti biti dostavljena, od strane Ministarstva, na vaše adrese. Pozivamo, sve one korisnike koji do sada nijesu zadužili, da odmah zaduže lovne karte za lovnu 2022/23 godinu. Obavještavamo vas o demantu Lovačkog saveza Crne Gore Televiziji Prva na izjave izvjesnog Ivanovića koji je gostujući na ovoj televiziji u informativnom programu, iznio je, malo je reći, niz neistina, i elementarno nepoznavanje pravne regulative kojom se u našoj zemlji uređuju oblasti divljači i lovstva, kao i nepoznavanje najvišeg pravnog akta Statuta Lovačkog saveza Crne Gore, tumačeći pred njihovim kamerama, i to netačno, pravne propise koji su odavno van pravne snage. Naime, Dejan Ivanović u pomenutom programu, netačno informiše javnost o lovnoj karti, koja je obavezan dokument registracije lovaca kako u svim zemljama tako i kod nas, propisana  Zakonom o divljači i lovstvu („Službeni list CG“ broj 52/08 i 48/15) i Pravilnikom o obrascu i sadržaju dozvole za lov i lovne karte, bližim uslovima i načinu njihovogizdavanja i oduzimanja, kao i visini naknade za izdavanje lovne karte, odnosno mjerilimaza utvrđivanje visine naknade za izdavanje dozvole za lov („Službeni list CG“ broj 20/10), koje vam u prilogu akta dostavljamo.Zakonom o divljači i lovstvu propisano je da Lovački savez Crne Gore, kao jedan od poslova od javnog interesa u oblasti zaštite divljači i lovstva, član 53 stav 1 alineja 13, idaje lovne karte, a članom 55 stav 1 da poslove iz  člana 53 stav 1 alineja 13 ovog zakona, Lovački savez Crne Gore vrši kao javno ovlašćenje.Pomenutim Pravilnikom, između ostalog, propisano je da lovac za izdavanje lovne karte plaća naknadu Lovačkom savezu Crne Gore u visini 10,00 € (član 12 stav 1 i 2).Ustavni sud Rješenjem broj 02-11219 od 28.12.2010. godine utvrdio je, između ostalog, da su poslovi propisani pomenutim članovima u skladu sa Ustavom Crne Gore, kojeg vam takođe u prilogu akta dostavljamo. 

Srdačan pozdrav, 

LOVAČKI SAVEZ CRNE GORE

Predsjednik, Nikola Marković

Podgorica, 26.04.2022. godine                                                 

Demanti Prvoj TV na izjave Dejana Ivanovića

Zakon o divljači i lovstvu

Pravilnik o lovnoj karti i dozvoli za lov

Rješenje Ustavnog suda

Statut Lovačkog saveza Crne Gore