Održana skupština Lovačkog saveza Crne Gore

Redovna sjednica Skupštine Lovačkog saveza Crne Gore održana je 21. 12. 2011. godine sa sledećim:

D N E V N I M R E D O M

  1. Izbor radnih tijela
    • Izbor zapisničara i 2 ovjerivača zapisnika;
    • Izbor 3 člana verifikacione komisije
  2. Usvajanje Zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine Lovačkog saveza Crne Gore održane 07. 12. 2010. godine;
  3. Referat predsjednika Lovačkog saveza Crne Gore - izvještaj o radu Lovačkog saveza Crne Gore u periodu između dvije sjednice, stanje u lovstvu, planirane aktivnosti za naredni period;
  4. Izvještaj Nadzornog odbora Lovačkog saveza Crne Gore u pogledu finansijskog poslovanja za 2010. godinu;
  5. Razno