ODSTRIJELOM PREDATORA USPJEŠNO ZAVRŠENASEZONA LOVA U LOVIŠTU ULCINJ

U lovištu Ulcinj uspješno je završena sezona lova u lovnoj 2016/17 godini i to organizovanim akcijama smanjenja berojnosti predatora.

U ovim akcijama, koje su sprovedene lovnim danima u mjesecu februaru, u lovištu „Ulcinj“ odstrijeljeno je 13 šakala.

U Javnom preduzeću „Ulcinj“ ističu da je brojnost populacije šakala na području lovišta „Ulcinj“ kojim gazduju, znatno veća od optimalne brojnosti, pa je time ovaj predator velika prijetnja uzgojnim populacijama divljači, naručito u periodu koji je pred nama kada mnoge vrste na svijet donose mlade. Ova činjenica, ali i to što se ovo područje namjerava naseliti fazanima,bile su motiv za provođenje ovih akcija.

 Naime, lovnom osnovom za lovište Ulcinj, planskim dokumentom koje je donijelo Javno preduzeće „Ulcinj“, predviđeno je, između ostalog da se  brojno stanje predatora mora strogo kontrolisati, jer neki od njih nanose velike štete po uzgojnu divljač, ali i domaće životinje odnosno da se njihov matični fond u lovištu treba da održavati u granicama njihove optimalne brojnosti.

Takođe, ovim planskim dokumentom, kojim se definišu osnovni ciljevi, smjernice i mjere za očuvanje i razvoj pojedinačnih vrsta divljači, lov i druga pitanja od značaja za divljač i lovstvo u lovištu „Ulcinj“  predviđeno je i naseljavanje fazana, jer ovo područje ima dobre uslove za njegov uzgoj.

Svjesni ovih činjenica, lovci Ulcinja, proveli su akcije smanjenja broja šakala,  čime su ujedno zaštitili postojeće populacije i pripremili teren za naseljavanje nove divljači.

Akcije smanjenja brojnosti predatora su dobro i profesionalno organizovane,  strogo kontrolisane, i  u skladu su sa planskim dokumentima i odobrenim kvotama odstrijela, ističu u ovom preduzeću.


ŠAKAL, ČAGALJ (Canis aureus L.)

Naseljava južne djelove Azije i Evrope, a naročito mu pogoduju primorske oblasti Balkanskog poluostrva. Tipično stanište šakala u Crnoj Gori je područje submediteranske makije.

Visine je oko 50 cm, težine 10-15 kg. Po obliku glave liči vuku, a bojom dlake i tijela lisici. Krzno je većinom svijetložuto, zlatno ili svijetlosmeđe, više sivo na leđima i crvenkasto na trbuhu.

Žive u parovima, ali u područjima gdje ima hrane u izobilju, kao što su deponije smeća, okupljaju se u čopore koji broje najviše 20 jedinki. Teritoriju na kojoj žive označavaju mokraćom ili izmetom i agresivno je brane od drugih parova. Love sami ili u paru. U potragu za plijenom kreću u sumrak i love najčešće do jutra.

Šakal je svaštojed. Hrani se sitnom divljači, pticama i gmizavcima. Napada sitnu stoku, jede i strvine. Jede voće, osobito grožđe.

Pari se u februaru ili martu. Ženka nosi 62 – 64 dana i okoti 5 – 8 mladih. Mladi su slijepi i goli. Progledaju poslije 10 – 14 dana. Majka ih doji 2 mjeseca, a zatim donosi hranu i postepeno uči da love. Ženka dostiže polnu zrelost sa 11 mjeseci a mužjak posle 14 mjeseci.  Potomstvo živi u okruženju roditelja samo do polne zrelosti, nakon toga napuštaju roditelje i zasnivaju svoju zajednicu i traže svoj prostor na novim terenima.