POZIV ZA RAZDUŽENJE - ZADUŽENJE LOVNIH KARATA, DOSTAVLJANJA IZVJEŠTAJNE I PLANSKE DOKUMENTACIJE I TROFEJA OD DIVLJAČI NA OCJENJIVANJE

Pozivaju se korisnici lovišta da izvrše razduženje lovnih karata za lovnu 2023/24 i zaduženje za lovnu 2024/25 godinu.

Razduženje lovnih karata za lovnu 2023/24 i zaduženje lovnih karata za lovnu 2024/25 godinu, službena lica Korisnika lovišta, počevši od 26. februara 2024. godine, mogu obaviti u kancalariji Lovačkog saveza Crne Gore, u terminu 7 – 13 sati.

Za razduženje lovnih karata za lovnu 2023/24  je potrebno priložiti eventualno neizdate lovne karte i dokaz uplate za izdate lovne karte.

 • Pozivaju se korisnici lovišta da nadležnim organima dostave sledeću izvještajnu i plansku dokumentaciju:
 • Godišnji lovni plan za LOVNU 2024/25 godinu

Godišnji lovni plan za lovnu 2024/25 godinu dostaviti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede najkasnije do 31. marta 2024. godine.

Naime, članom 31. stav 1, 2, 3 i 4  Zakona o divljači i lovstvu („Službeni list CG“ br. 52/08 i 48/15) propisano je da za sprovođenje lovne osnove korisnik lovišta donosi godišnji lovni plan. Godišnji lovni plan važi za period od 1. aprila tekuće do 31. marta naredne godine - lovnu godinu, a donosi se najkasnije do 31. marta tekuće godine. Godišnji lovni plan mora biti u skladu sa lovnom osnovom i sadržati sve vrste radova i mjera po obimu, mjestu i vremenu koje treba preduzeti u lovištu u lovnoj godini.

Godišnji lovni plan dostaviti na propisanom obrascu kojeg dajemo u prilogu obavještenja na sajtu Lovačkog saveza Crne Gore www.lovackisavez.me

 •  plan ino lova za LOVNU 2024/25 godinu

Plan ino lova za lovnu 2024/25 godinu dostaviti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede najkasnije do 31. marta 2024. godine.

Plan ino lova (plan za lovni turizam) dostaviti na propisanom obrascu kojeg dajemo u prilogu obavještenja na sajtu Lovačkog saveza Crne Gore www.lovackisavez.me

 • Izvještaj o izvršenim radovima i preduzetim  mjerama u prethodnoj 2023/24 lovnoj godini

Izvještaj o izvršenim radovima i preduzetim mjerama u lovištu u prethodnoj lovnoj 2023/24 godini dostaviti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Lovačkom savezu Crne Gore, Agenciji za zaštitu životne sredine i nadležnom organu lokalne samoupravenaj kasnije do 15. aprila 2024. godine.

Naime, članom 31. stav 5. („Službeni list CG“ br. 52/08 i 48/15) propisano je da je Korisnik lovišta dužan je da vodi evidenciju izvršenih radova i sprovedenih mjera predviđenih godišnjim lovnimplanom i da, o izvršenim radovima i preduzetim mjerama u prethodnoj lovnoj godini, dostavi izvještaj  Ministarstvu, Agenciji za zaštitu životne sredine, Lovačkom savezu Crne Gore, nadležnom organu jedinice lokalne samouprave za lovište koje se nalazi na njenoj teritoriji i institucijama iz oblasti zaštite prirode, najkasnije do 15. aprila tekuće za proteklu lovnu godinu.

Obrazac Izvještaja o izvršenim radovima i preduzetim mjerama u prethodnoj lovnoj godini dajemo u prilogu obavještenja na sajtu Lovačkog saveza Crne Gore www.lovackisavez.me

 • Katastar lovišta za lovnu 2023/24 godinu

Katastar lovišta za lovnu 2023/24 godinu dostaviti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Agenciji za zaštitu životne sredine najkasnije do 15. aprila 2024. godine.

Shodno Zakonu članu 32. stav 1. i 2. („Službeni list CG“ br. 52/08 i 48/15) , korisnici lovišta dužni su za lovište voditi katastar lovišta o granici lovišta na terenu, površini i strukturi površina lovišta, vrsti divljači i njenom brojnom stanju i lovnim objektima u lovištu i podatke dostaviti Ministarstvu, ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine i drugim institucijama iz oblasti zaštite prirode najkasnije, kako je to regulisano Pravilnikom o sadržaju, izradi, načinu vođenja i dostavljanja podataka katastra lovišta, najkasnije do 15. aprila tekuće, za proteklu lovnu godinu.

Obrazac Katastra dajemo u prilogu obavještenja na sajtu Lovačkog saveza Crne Gore www.lovackisavez.me

 • Podatke o izdatim lovnim kartama i izdatim dozvolama za lov za lovnu 2023/24 godinu

Podatke o izdatim lovnim kartama i izdatim dozvolama za lov za lovnu 2023/24 godinu dostaviti Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i Lovačkom savezu Crne Gore, najkasnije do 31. marta 2024. godine.

Naime Pravilnikom o obrascu i sadržaju dozvole za lov i lovne karte, bližim uslovima i načinu njihovog izdavanja i oduzimanja, kao i visini naknade za izdavanje lovne karte, odnosno mjerilima za utvrđivanje visine naknade za izdavanje dozvole za lov u članu 8 stav 6. i 7. propisano je vođenje evidencija o izdatim lovnim dozvolama i dostavljanje podataka iz ovih evidencija, takođe  u članu 9. stav 6. i 7. propisano je vođenje evidencija o izdatim lovnim kartama i dostavljanje podataka iz ovih evidencija Ministarstvu i Lovačkom savezu, najkasnije do 31. marta tekuće za prethodnu godinu.

Obrazac Izvještaja dajemo u prilogu obavještenja na sajtu Lovačkog saveza Crne Gore www.lovackisavez.me

Navedene dokumente potrebno je dostaviti na sledeće adrese :

 • Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Podgorica, Rimski trg 4
 • Agencija za zaštitu životne sredine, Podgorica, IV Proleterske 19.
 • Lovački savez Crne Gore, Podgorica, Novaka Miloševa 10/II
 • Nadležnom organu lokalne samouprave

Sve okumente je potrebno dostaviti i u elektronskoj formi na e-mail: danijela.tmusic@mpsv.gov.me

 • Pozivaju se lovci - članovi korisnika lovišta da Komisiji za ocjenu trofeja dostave trofeje od divljači na ocjenjivanje:

Obavještavamo vas da je formirana Komisija za ocjenu trofeja od divljači. U tu svrhu pozivamo vas da obavjestite lovce koji su u prethodnom periodu odstrijelili trofejnu divljač, a koja nije ocijenjena, da mogu dostaviti trofeje u Lovački savez Crne Gore kako bi ih Komisija ocijenila.

Prilikom preuzimanja trofeja izdaće se revers za iste, a nakon ocijenjivanja trofeji će biti vraćeni vlasniku i za njih izdat trofejni list.