Zakon o divljači i lovstvu u službi održivog razvoja prirode i divljači

Zakonom o divljači i lovstvu  se propisuje gazdovanje sa divljači koje obuhvata uzgoj, zaštitu, lov i korišćenje divljači i njenih djelova, i lovstvo kao djelatnost organizovanog gazdovanja sa divljači u javnom interesu.

Lovno zakonodavstvo u Crnoj Gori ima tradiciju dugu jedan vijek mada su lov i lovstvo i prije donošenja prvog Zakona o lovu 1910 godine bili uređivani donošenjem određenih propisa.

Obilježavajući jubilej sto godina lovnog zakonodavstva Lovački savez Crne Gore je prošle godine izdao stručnu publikaciju „Crnogorsko lovno zakonodavstvo – 100 godina zakona o lovstvu“.

Kroz istorijat razvoja lovnog zakonodavstva zakonski propisi o lovstvu donosili su se i mijenjali  kako bi se ova oblast što bolje uredila u cilju uzgoja, zaštite i održivog (planskog i racionalnog)  korišćenja divljači.

Danas je djelatnost lovstva u Crnoj Gori  regulisana Zakonom o divljači i lovstvu. Zakon se zasniva na načelu da je divljač dobro od opšteg interesa i dio nacionalnog prirodnog bogatstva, koje uživa posebnu zaštitu države, i ima za cilj da obezbijedi uzgoj, zaštitu i unapređenje stanja divljači, dok je lovstvo koncipirano tako da bude isključivo u funkciji ostvarenja ovih ciljeva.

Za razliku od prethodnih, važeći Zakon donosi značajne pozitivne novine. Kada je divljač u pitanju njime se tačno određuju životinjske vrste sisara i ptica  koje žive slobodno u prirodi, u prostoru namijenjenom za uzgoj i razmnožavanje u svrhu lova i korišćenja, striktno propisuju mjere zaštite i utvrđuje sistematizacija poslova od javnog interesa. Broj lovnih vrsta je smanjen. U Crnoj Gori u odnosu na prethodni period, ali i zemlje regiona i Evrope, lovi se znatno manje životinjskih vrsta.

Za sve lovne vrste, osim onih pod trajnom zaštitom, utvrđuju se posebnim aktom (Pravilnikom) lovne sezone, koje su nešto kraće u odnosu na one u zemljama regiona. Zakonom se osiguravaju  uslovi za opstanak i razmnožavanje, osim lovnih vrsta i drugih ugroženih  životinjskih vrsta u našoj zemlji. Po prvi put se u crnogorskom lovnom zakonodavstvu zabranjuju intervencije koje sužavaju životni prostor i smanjuju mogućnost ishrane divljači, gniježđenja, izlijeganja i uzgoja mladunaca ili mijenjaju prirodni životni ritam divljači. Pozitivne novine imamo i u ostalim cjelinama ovog Zakona - planiranju i upravljanju, dodjeli lovišta na korištenje, i drugo.

Zakon o divljači i lovstvu je urađen u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Crne Gore, kao i opredjeljenjem naše države za evropske integracije i, s tim u vezi, usklađen sa evropskim zakonodavstvom i potvrđenim međunarodnim direktivama i konvencijama od značaja za uređivanje pitanja koja čine predmet Zakona.

Kako je Lovački savez Crne Gore od 2003. godine dio porodice lovaca Evropske unije to imamo dodatnu obavezu poštovanja EU regulative u oblasti očuvanja divlje flore i faune i prirodnih staništa tj. poštovanje tzv “Direktive o pticama “,  koja prepoznaje punu legitimnost lova na „održivi način“. Date granice lova na određene vrste, gdje se poseban značaj daje zabrani lova na migratorne vrste u vrijeme  njihove reprodukcije i u vrijeme njihovog povratka na mjesto rasplođavanja, u cilju osiguranja balansa između aktivnosti lova i održavanja zdrave i sposobne za život populacije lovnih vrsta ptica, kao propisane lovne površine Zakonom o divljači i lovstvu u potpunosti su ispoštovane.

Vlada Crne Gore i Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja donijelo je 12 Pravilnika i 2 Odluke kojima se bliže regulišu odredbe Zakona o divljači i lovstvu dok će ostali propisi biti donešeni u skorije vrijeme. Takođe u skladu sa ovim Zakonom Ministarstvo  poljoprivrede i ruralnog razvoja raspisalo je Javni konkurs za dodjelu lovišta na korišćenje i očekuje se da Vlada Crne Gore ovih dana donese odluke o dodjeli lovišta.