Operativni program zdrastvene zaštite životinja - izvod

Program 7.
Preveniranje i suzbijanje bjesnila pasa imačakaa u zavisnosti od epizootiološke situacije i ostalih domaćih životinja

Cilj: blagovremeno otkrivanje i suzbijanje pojave bjesnila stalnim održavanjem imuniteta pasa i mačaka starijih od tri mjeseca vakcinacijom inaktivisanom vakcinom na teritoriji Crne Gore 

Pravni osnov: Zakon o veterinarstvu ("Sužbeni list RCG", br. 11/04 i 27/07) i Pravilnik o mjerama za utvrđivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje bjesnila kod životinja ("Službeni list CG", broj 17/07)

Odgovorna institucija: Veterinarska uprava

Nosilac posla: Veterinarske ambulante, Specijalistička veterinarska laboratorija, veterinarska inspekcija

Obuhvat: 13.000 pasa i mačaka na teritoriji Crne Gore

Period za realizaciju: tokom cijele godine

Način izvođenja: u skladu sa Prailnikom o mjerama za utvrđivanje, suzbijanje i iskorjenjivanje bjesnila kod životinja ("Sl. list CG" broj 17/07) i uputstvom proizvođača vakcine Vlasnicima životinja isplaćuje se naknada štete nastale pri suzbijanju i iskorijenjivanju bjesnila kod domaćih životinja u uzgoju, u skladu sa zakonom.

Finansiranje: Budžet Crne Gore - 27.425,00Euro 

Način suzbijanja:

 • sistematska vakcinacija pasa starijih od tri mjeseca jednom godišnje, a u slučaju potrebe i drugih vrsta domaćih životinja;
   
  kod sumnje na bjesnilo obavezno se šalje glava ili mozak uginule ili ubijene životinje na laboratorijsko ispitivanje u Specijalističku veterinarsku laboratoriju;
   
  u slučaju potvrde bolesti vrši se eutanazija sa neškodljivim uklanjanjem svih nevakcinisanih životinja za koje se sumnja da su bile u kontaktu sa oboljelom životinjom uz sprovođenje propisanih zoohigijenskih i biosigurnosnih mjera;

 • organizovano prorjeđivanje populacije lisica, a po potrebi i drugih divljih životinja, po riješenju veterinarskog inspektora, uz naknadu, u opštinama u kojima je u posljednjih 12 mjeseci registrovano oboljenje (obaveza odsijecanja glave i slanje u Specijalističku veterinarsku laboratoriju);
 • vlasnici životinja imaju pravo naknade za nastalu štetu pri suzbijanju za domaće životinje u uzgoju.

Način kontrole: Izvršene preventivne mjere moraju biti kontrolisane i ovjerene od strane veterinarske inspekcije. Veterinarske ambulante dužne su da dostave nadležnom veterinarskom inspektoru, najkasnije do 10. u mjesecu za mjere izvršene u prethodnom mjesecu, izvode iz evedencije (izvještaj o sprovedenim mjerama), koji sadrže sljedeće podatke: spiskovi sa nazivom mjesta, datumom izvođenja mjere, imenima vlasnika životinja, brojem životinja i potvrdama o izvršenoj vakcinaciji. Nakon izvršene kontrole, veterinarska ambulanta dostavlja Veterinarskoj upravi izvještaj o sprovedenim mjerama sa zapisnikom inspektora, najkasnije do kraja mjeseca, za prethodni mjesec. 

Veterinarske ambulante i Specijalistička veterinarska laboratorija dužne su da, uz fakturu za uzimanje materijala na bjesnilo, odnosno laboratorijsko ispitivanje, dostave podatke o vlasniku životinje i broju uzetih uzoraka sa kopijama zahtjeva za laboratorijsko ispitivanje uzorka i kopijama laboratorijskih nalaza za dostavljeni uzorak i zapisnicima veterinarskih inspektora. 

Način plaćanja: po ispostavljenoj fakturi za obavljeni posao, koja se mora se dostaviti Veterinarskoj upravi najkasnije do kraja mjeseca, za prethodni mjesec, odnosno za nagradu za odstrijeljene lisice i vukove do početka decembra, dijelom avansno za nabavku vakcine i potrošnog materijala. Fakturu mora pratiti izvještaj o sprovedenim mjerama sa zapisnikom inspektora, a nepravilne i neosnovane fakture, kao i nekompletne fakture neće se razmatrati. Isplata naknada za odstrijeljene lisice ili vukove, u ukupnom broju do 180 odstrijeljenih životinja, će se vršiti na osnovu dostavljenog zahtjeva od strane Lovačkog saveza za isplatu naknada za odstrijeljene lisice ili vukove, za lovačka društva pojedinačno. Uz zahtjev je potrebno dostaviti rješenje veterinarskog inspektora i brojeve žiro računa lovačkih društava na koja će sredstva biti uplaćena. Isplate će se vršiti za odstrijeljene lisice ili vukove u tekućoj godini. 
---------------------------------------------------------- 
Komponente Vrijednost Euro 
---------------------------------------------------------- 
Nabavka vakcine - 13.000 doza 1,10 14.300 
---------------------------------------------------------- 
Vakcinacija domaćih životinja 
po rješenju Veterinarske 
uprave - 1000 životinja 2,00 2.000 
---------------------------------------------------------- 
Uzorkovanje materijala na 
bjesnilo - lisice, psi, vukovi 
- 100 uzoraka 10,00 1.000 
---------------------------------------------------------- 
Uzorkovanje materijala na bjesnilo 
domaćih životinja -10 uzoraka 25,00 250 
---------------------------------------------------------- 
Nagrada za odstrijeljene
lisice i vukove -180 20,00 3.600
---------------------------------------------------------- 
Laboratorijsko ispitivanje 
- 110 uzoraka 20,00 2.200 
---------------------------------------------------------- 
Naknada pri suzbijanju - 5 grla 800,00 4.000 
---------------------------------------------------------- 
Troškovi za izvršene zoohigijenske 
i biosigurnosne mjere-5 dvorišta 15,00 75 
---------------------------------------------------------- 
UKUPNO 27.425,00 
---------------------------------------------------------- 
Napomena: prevoz i amortizacija su uračunati u cijenu izvođenja vakcinacije, uzimanja uzoraka i za izvršene zoohigijenske i biosigurnosne mjere.