Nove zakonske odredbe u dijelu unošenja i iznošenja oružja i municije preko državne granice

Krajem aprila stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o oružju koji je donijela Skupština Crne Gore i koji je objavljen u Službenom listu u broju 20 od 15 aprila 2011. godine.

Donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oružju došlo je između ostalog i do izmjena određenih odredbi Zakona o oružju (Sl. list RCG br 49/2004 i Sl. list CG br. 49/2008) posebno u dijelu unošenja unošenja i iznošenja oružja i municije preko državne granice, za što se zalagao Lovački savez Crne Gore konsultovan pri izradi ovog Zakona, a sve u cilju sa usaglašavanja odredaba Zakona sa propisima Evropske Unije.

Naime crnogorskim državljanima prilikom „prenošenja“ oružja i pripadajuće municije preko državne granice u skladu sa ovim zakonom, u dijelu unošenja i iznošenja oružja i municije iz Crne Gore, u svrhu bavljenja streljaštvom ili lovom (dokaz o svrsi u vidu poziva ili obavjesti od strane streljačke ili lovačke organizacije ili drugog državnog organa o određenom događaju, takmičenju ili manifestaciji), nije potrebno Odobrenje za prevoz oružja i municije propisano članom 62 ovog Zakona, jer se navedenim članom definiše radnja „prevoza“oružja i municije, kojom u smislu ovog zakona, smatra se transport oružja i municije od pošiljaoca do pšrimaoc, i gdje je, kod radnje „prevoza“, Odobrenje obavezno isključivo ako se vrši prevoz veći od 12 komada vatrenog oružja i za prevoz municije za lične potrebe veći od 500 komada.

Strani državljanin, koji je u tranzitu preko preko teritorije Crne Gore ili koji dolazi u Crnu Goru radi bavljenja lovom ili učešća na sportskom takmičenju može prenositi oružje i pripadajuću municiju preko državne granice u skladu sa ovim zakonom, gdje prilikom unošenja oružje i pripadajuću municiju u Crnu Goru, Granična policija će mu izdati potvrdu o unošenju oružja i pripadajuće municije u skladu sa članom 55 ovog zakona, bez naplate takse jer ista nije definisana zakonom.

U koliko strani državljanin unosi oružje sportske organizacije ili državnog organa (oružni list ili drugi dokument glasi na streljačku organizaciju, odnosno državni organ formacije: Policija, Vojska i sl.) obavezan je dokaz o članstvu, odnosno pripadnosti toj instituciji.