O NAMA: PRENOSIMO TEKST IZ DNEVNOG LISTA “DAN” OD 6. JULA 2016. GODINE

Prenosimo tekst o nama, objavljen u dnevnom listu “Dan” u rublici “Društvo” 6. jula 2016. godine. Tekst, kojeg prenosimo u cjelosti, govori o tome kako su naši lovci iz Bara, predvođeni upravnikom lovišta Veskom Milićem, prije nekoliko noći spasili izgubljene Poljske turiste u teško pristupačnom i opasnom terenu planine Rumije, gdje su ovi mladi ljudi planinarili.

Inače, ovo nije prvi ovakav podvig naših lovaca. Iako je njihov osnovni zadatak održivi razvoj divljači, što to rade veoma uspješno kroz provođenje mjera zaštite, uzgoja i izgradnje objekata u lovištima, lovci, kao najbrojnije udruženje građana, često su u prilici da pomažu ljudima u nevolji, naručito kod pojave elementarnih nepogoda, visokih sniježnih padavina (zavijanim ljudima u snijegu  kakve su bile u zimu 2012 godine), požara, poplava, ili kakav je ovaj slučaj, izgubljenim u planini. Lovci su česti dobrovoljni davaoci krvi i slično.

Lovački saveza Crne Gore svima koji su učestvovali u akciji spašavanja turista iz Poljske, kao i svima ranije za iskazane slične humane gestove, uručiće posebna priznanja.

VIŠESATNA POTRAGA ZA DVOJICOM POLJSKIH DRŽAVLJANA KOD BARA USPJEŠNO OKONČANA

Preksinoćnja potraga za turistima

Lovci spasili izgubljene turiste

Poljaci su promašili stazu i izgubili se između Starog Bara i brda Lisinj, ostavši zarobljeni u nepristupačnom, stjenovitom i strmom terenu sa kojeg nijesu mogli ni da se spuste u kanjon, niti su znali kojim putem da se popnu na brdo, objašnjava Baranin Danko Smolović

Dvo­ji­ca tu­ri­sta iz Polj­ske, ko­ji su se u po­ne­dje­ljak uve­če iz­gu­bi­li u br­di­ma iz­nad Sta­rog Ba­ra, pro­na­đe­ni su ne­po­vri­je­đe­ni na­kon vi­še­sat­ne po­tra­ge po ne­pri­stu­pač­nom, stje­no­vi­tom te­re­nu. Oni su se u pla­ni­na­re­nje za­pu­ti­li sa­mi, bez vo­di­ča, a pred­ve­če oko 18 ča­so­va te­le­fo­nom su ja­vi­li vla­sni­ci­ma apart­ma­na u ko­ji­ma su smje­šte­ni da su se iz­gu­bi­li ne­gdje u pla­ni­na­ma iz­nad Sta­rog Ba­ra. Dez­o­ri­jen­ti­sa­ni i us­pa­ni­če­ni ni­je­su bi­li u sta­nju ni da da­ju de­talj­ni­je in­for­ma­ci­je ko­jim pu­tem su po­šli.

Ba­ra­nin Dan­ko Smo­lo­vić, vla­snik apart­ma­na na Utje­hi u ko­ji­ma su Po­lja­ci od­sje­li, oba­vi­je­stio je va­tro­ga­sce i po­li­ci­ju da su se tu­ri­sti iz­gu­bi­li, a po­tom je alar­mi­rao pri­ja­te­lje lov­ce, ko­ji su do­bro­volj­no kre­nu­li u po­tra­gu. 

Na­kon vi­še­sat­nog pre­tra­ži­va­nja te­re­na, tra­ga­či su ču­li gla­so­ve iz­gu­blje­nih Po­lja­ka, i ne­što iza po­no­ći opre­zno su kre­nu­li da se spu­šta­ju pre­ma nji­ma. Iz­gu­blje­ne Po­lja­ke pro­na­šla je gru­pa lovaca i građana u ko­joj su bi­li Dan­ko Smo­lo­vić, Ve­sko Mi­lić, Ta­hir Me­to­vić, Đo­ko Mar­ko­lo­vić i Bo­ris Ga­že­vić sa Ce­ti­nja.

Pre­ma ri­je­či­ma Smo­lo­vi­ća, Po­lja­ci su pro­ma­ši­li sta­zu i iz­gu­bi­li se iz­me­đu Sta­rog Ba­ra i br­da Li­sinj. Osta­li su za­ro­blje­ni u ne­pri­stu­pač­nom, stje­no­vi­tom i str­mom te­re­nu sa ko­jeg ni­je­su mo­gli ni da se spu­ste u ka­njon, ni­ti su zna­li ko­jim pu­tem da se pop­nu na br­do. 

– Sre­ća što Ta­hir Me­to­vić do­bro po­zna­je ovaj pre­dio. Na­kon dva i po sa­ta pje­ša­če­nja po mra­ku kroz ri­zi­čan te­ren, za­ra­stao dra­ča­ma, sve vri­je­me do­zi­va­ju­ći ih, uspje­li smo da ih lo­ci­ra­mo u mje­stu Cr­na Će­ta. Ne­ka­ko smo se spu­sti­li do Po­lja­ka i po­la­ko iza­šli. Do pr­vih ku­ća sti­gli smo oko tri sa­ta uju­tro – ka­že Smo­lo­vić. 

Po­tra­zi za iz­gu­blje­nim Po­lja­ci­ma oko 21 sat pri­dru­ži­la se i gru­pa va­tro­ga­sa­ca, ko­ja je kre­nu­la sa gor­nje stra­ne br­da. Na­čel­nik Slu­žbe za­šti­te i spa­sa­va­nja Ve­li­zar Ča­đe­no­vić po­tvr­dio je da je u po­tra­gu za tu­ri­sti­ma kre­nu­la eki­pa va­tro­ga­sa­ca, te da je ak­ci­ju spa­sa­va­nja ote­ža­va­la či­nje­ni­ca da Po­lja­ci ni­je­su zna­li da ob­ja­sne gdje se na­la­ze.

– Sva­kog lje­ta se su­sre­će­mo sa ova­kvim si­tu­a­ci­ja­ma. Lju­di odu u bes­pu­će bez vo­di­ča ko­ji po­zna­ju te­ren. A pla­ni­ne i ka­njo­ni su ja­ko ri­skant­na pod­ruč­ja i lju­di ko­ji uče­stvu­ju u ova­kvim ak­ci­ja­ma spa­sa­va­nja ri­zi­ku­ju sop­stve­ne ži­vo­te – upo­zo­ra­va Ča­đe­no­vić.

D.S.