SPORAZUM U CILJU ODRŽIVOG RAZVOJA DIVLJAČI

Lovački savez Crne Gore i  Uprava za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore potpisali Sporazum o saradnji.

U izuzetno lijepim prirodnim pejzažima Crne Gore svoja staništa našle su mnogobrojne vrste lovne divljači, koju je prvenstveno potrebno uzgajati i čuvati, pa tek onda, na održiv način – planski i racionalno, u skladu sa zakonom, i koristiti.

Sa boljom organizovanošću na uzgoju i zaštiti divljači kai i drugim mjerama i pozitivnim faktorima koji su obilježili prethodni period, ukupno stanje populacija divljači je iz godine u godinu sve bolje i bolje.

Potpisivanjem Ugovora o saradnji između Lovačkog saveza Crne Gore i Uprave za gazdovanje šumama i lovištima predviđena je veća kontrola lova u lovištima posebne namjene i lovištima koja sa njima graniče, u cilju zaštite divljači i spriječavanja zakonom nedozvoljenih radnji u ovim lovištima.

Lovački savez Crne Gore bio je još od ranije inicijator potpisivanja ovog Sporazuma o saradnji, a ideja je podržana kako od Uprave za šume i lovišta, tako i od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u čijem resoru se nalazi lovstvo.

Dakle, Lovački savez Crne Gore, nacionalna asocijacija lovaca čije su članice korisnici lovišta, kojeg je zastupao predsjednik Nikola Marković i Uprava za gazdovanje šumama i lovištima Crne Gore iz Pljevalja, koja je korisnik lovišta posebne namjene, a koju je zastupao direktor Armin Mujević, uz saglasnost Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kojeg je zastupao ministar Vladimir Joković, potpisali su Sporazum o saradnji.

Stranke iz Sporazuma jednoglasno su se dogovorile da kontrolu lova u lovištima posebne namjene „Piva“ „Dragišnica“ „Ljubišnja“ i „Komovi“, mogu vršiti lovočuvari iz susjednih lovišta sa kojima lovišta posebne namjene graniče, i to:

 • u lovištu posebne namjene „Piva“, lovočuvari Lovačkog udruženja „Bajo Pivljanin“ iz Plužina, koje je korisnik lovište „Plužine“;
 • u lovištu posebne namjene „Dragišnica“ lovočuvari Lovno-ribolovnog društva „Komarnica“ iz Šavnika, koje je korisnik lovišta „Šavnik“;
 • u  lovištu posebne namjene „Ljubišnja“ lovočuvari Lovačkog društva „Pljevlja“ iz Pljevalja, koje je korisnik lovišta „Pljevlja“, i
 • u lovištu posebne namjene „Komovi“ lovočuvari Lovačkog društva „Lovac“ iz Kolašina, koje je korisnik lovišta „Kolašin“; lovočuvari Lovačkog društva „Manastir Morača“ iz Kolašina, koje je korisnik lovišta „Morača“ i lovočuvari Lovačke organizacije „Podgorica“ iz Podgorice, koja je korisnik lovišta  „Podgorica I“.
 • Takođe, lovočuvari iz lovišta posebne namjene „Piva“ „Dragišnica“ „Ljubišnja“ i „Komovi“ mogu vršiti kontrolu lova u lovištima sa kojima graniče: „Plužine“, „Šavnik“, „Pljevlja“ „Kolašin“, „Manastir Morača“ i „Podgorica I“.

Zajednička kontrola u lovištima i lovištima posebne namjene, koja su osnovana na najočuvanijim prirodnim staništima, vršiće se na način kako je to predviđeno Zakonom o divljači i lovstvu („Službeni list CG“, br. 52/08 i 48/15), odgovarajućim podzakonskim aktima, planskim dokumentima i drugim zakonima koji u svojim pojedinim odredbama regulišu oblasti divljači i lovstva, i međunarodnim direktivama i konvencijama o zaštiti prirode kojih je potpisnica država Crna Gora.

Kontrola će se vršiti  putem organizovane lovočuvarske službe korisnika navedenih lovišta i lovočuvarske službe koja je nadležna za kontrolu lova u okviru granica lovišta posebne namjene, navedeno je u Sporazumu o saradnji.

Da podsjetimo da je  lovočuvar, shodno Zakonu o divljači i lovstvu, ovlašćen da:

 1. od lica zatečenog sa sredstvima za lov ili lovačkim psima u lovištu zahtijeva da pokaže lične isprave kojima se utvrđuje njegov identitet, dozvolu za lov, lovnu kartu i oružni list, kao i dokumenta koja potvrđuju rasnost i identitet psa (rodovnik ili drugi međunarodno ustanovljeni model obilježavanja);
 • izvrši pregled vozila i drugih sredstava za prevoz ili prenošenje stvari za koje postoje osnovi sumnje da prevoze ulovljenu divljač i njene djelove, kao i da vrši kontrolu u cilju pronalaženja sredstava kojima je izvršen prekršaj ili krivično djelo koje se odnosi na lov;
 • zahtijeva lične isprave od lica zatečenog u vršenju prekršaja ili krivičnog djela koje se odnosi na lov i od lica za koje postoje osnovi sumnje da je izvršilo prekršaj ili krivično djelo koje se odnosi na lov;
 • pregleda ulov i sredstva za lov, kao i da utvrdi da li je lov obavljen u skladu sa propisima;
 • fotografiše ili snimi lica koja su izvršila ili pokušala da izvrše nezakonitu radnju, nezakonito ulovljenu ili uhvaćenu divljač, trofeje i druge djelove divljači, pse, kao i lovačko oružje, predmete i druga sredstva kojima je izvršen nezakonit lov ili nanijeta šteta lovištu;
 • privremeno oduzme ulov, sredstva za lov, kao i vozila i druge predmete, ako postoje osnovi sumnje da su upotrijebljeni ili bili namijenjeni za izvršenje krivičnog djela ili prekršaja koji se odnosi na lov ili da su nastali ili pribavljeni izvršenjem takvog krivičnog djela ili prekršaja;
 • o utvrđenim nepravilnostima sačini zapisnik i odmah obavijesti odgovorno lice korisnika lovišta, a po potrebi policiju i organ uprave nadležan za inspekcijske poslove;
 • vrši, po potrebi sanitarni odstrijel divljači i pasa i mačaka lutalica, koje se bez kontrole kreću po lovištu;
 • lice bez javnih isprava zatečeno u vršenju nezakonitih radnji u lovištu zadrži do dolaska policije;
 1. zatraži pomoć policije i lovnog inspektora ako je onemogućen u vršenju poslova lovočuvarske službe;
 1. preduzima druge mjere i radnje za koje je zakonom i drugim propisima ovlašćen.