U NEDJELJU 2 OKTOBRA U CRNOGORSKIM LOVIŠTIMA POČINJE GLAVNA LOVNA SEZONA

Zakonom o divljači i lovstvu i Pravilnikom o lovnim sezonama, propisan je početak i kraj sezone lova za svu lovnu divljač u Crnoj Gori. Ona za pojedine vrste, u zavisnosti od mnogobrojnih faktora, počinje, traje i završava se različito.

U glavnoj lovnoj sezoni, koja počinje u nedjelju 2. oktobra 2022. godine, počeće lov na divlju svinju, vuka, lisicu, šakala, kune: bjelicu i zlaticu, jazavca, zeca, jarebicu kamenjarku i fazana. Lovna sezona ovih vrsta divljači završiće se najprije na jazavca 30. novembra 2022, zatim  na zeca i jarebicu kamenjarku 31. decembra 2022. godine, na kune, divlju svinju i fazana 31. januara 2023, na vuka, šakala i lisicu 28 februara 2023. godine. Lovna sezona na šljuku počinje 6. novembra 2022. a završava se 15. februara 2023 godine.

Lov u prošlosti

Sva lovna divljač loviće se u kvotama odobrenim  od strane Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu i drugim zakonima koji svojim odredbama regulišu lov divljači, međunarodnim konvencijama i direktivama i planskim dokumentima koji se donose posebno za svako lovište, lovnim osnovama i godišnjim planovima gazdovanja.

Shodno Zakonu o divljači i lovstvu lovac u lovu mora posjedovati dozvolu za lov koju izdaje korisnik lovišta, lovnu kartu Lovačkog saveza Crne Gore, koja se uzima preko korisnika lovišta prilikom plaćanja članarine, oružni list za oružje sa kojim lovi i indentifikacioni dokument kojim se potvrđuje identitet lovca.

Lovni dan je nedelja.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede odobrilo je privremeni odstrijel divljih svinja i lisica, i subotom u toku lovne 2022/2023. godine za potrebe Programa obaveznih mjera zaštite životinja u 2022. godini, svim korisnicima lovišta, počevši od subote 8. oktobra, 2022. godine do ispunjenja Rješenjem predviđenih kvota, a najkasnije do 28. februara 2023. godine, uz prethodno napravljene akcione i vremenske planove odstrijela. Lov subotom biće strogo kontrolisan. 

Naglašavamo da se lovci moraju pridržavati zakonskih propisa i Kodeksa lovaca Crne Gore, te da će lovočuvarske službe prilikom vršenja kontrole biti pojačane pripadnicima Policije i inspektorima za lovstvo Uprave za inspekcijske poslove.

Takođe, pozivamo sve lovce da uočene nepravilnosti u lovu odmah prijave korisnicima lovišta kako bi oni preduzeli odgovarajuće mjere prema eventualnim počiniocima.

Napominjemo da svako hvatanje, odstrijel ili, na bilo koji drugi način, uništavanje i prisvajanje divljači ili njihovih djelova (jaja, mesa, trofeja i drugo), koji su u suprotnosti sa zakonom, u zavisnosti od stepena društvene opasnosti, smatra se prekršajem ili krivičnim djelom.

Nedozvoljen lov divljači je i lov koji se ne zasniva na načelima lovačke etike i suprotan je odredbama Kodeksa lovaca Crne Gore.

Takođe, ukoliko član lovačke organizacije, kojem je izdata dozvola za lov, prekrši odredbe Pravilnika o načinu i vršenju lova, koji donosi korisnik lovišta, a na koji saglasnost daje Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja, prekršilac će se, shodno učinjenom nedozvoljenom djelu, kazniti po Praviliku o materijalnoj i disciplinskoj odgovornosti. Ovaj pravilnik  takođe donosi korisnik lovišta.

Pripremili u Lovačkom savezu Crne Gore