Lovostaj i aktivnosti članova lovačkih udruženja

Period lovostaja počeo je 1 marta i do početka nove lovne sezone u lovištima je zabranjeno loviti, progoniti ili uznemiravati divljač. Obezbijeđen je mir u lovištu za svu divljač koja u ovom periodu donosi na svijet i odgaja mlade.

Mir u lovištu je značajan faktor za uzgoj divljači naročito u vrijeme bremenitosti ženki kod dlakave divljači, odnosno kod pernate divljači u vrijeme dok ženke leže na jajima. Neophodan je i u periodu odgoja mladih, ali i tokom cijele godine. Mir je divljači, naročito preživarima, potreban za dnevni odmor.

Bitan je za sve vrste, svih starosnih dobi. Na žalost, apsolutni mir u lovištu teško je postići, prvenstveno zbog iskorišćavanja šuma i prisustva radnika, izletnika, planinara, sakupljača šumskih plodova, prisustva stočara na pašnjacima i poljoprivrednika na obradivim površinama.

Premda je na snazi period lovostaja i mira u lovištu, aktivnosti lovačkih udruženja i njihovih članova u ovom periodu su brojne i značajne za održivi razvoj divljači. Osim što se staraju za obezbjeđenje mira u lovištu, u cilju uzgoja i zaštite divljači, donose izvještaje, planove, uređuju lovište, druže se i takmiče u gađanju pokretnih i nepokretnih meta divljači.

Prvenstveno, u ovom periodu, lovačka udruženja dužna su dostaviti nadležnim institucijama izvještaje o radu za prethodnu godinu i donijeti planove za narednu lovnu godinu.

Izvještaje o radu dužni su, najkasnije do 31 marta, dostaviti Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja, Lovačkom savezu Crne Gore, Agenciji za zaštitu životne sredine i organima lokalne samouprave, a planove za narednu godinu, najkasnije do 15 aprila, Ministarstvu na davanje saglasnosti.

Aktivnosti članova propisane su opštim aktom kojeg u skladu sa Zakonom o divljači i lovstvu donose lovačka udruženja - korisnici lovišta. Svaki lovac obavezan je u toku jedne lovne sezone, aktivno učestvovati u izgradnji i održavanju lovnih objekata, u prebrojavanju divljači, u zaštiti divljači, sprječavanju krivolova i lovokrađe, u spašavanju divljači od elementarnih nepogoda, u izvršenju uzgojnih radova: čišćenja i obrade livada, pripreme i iznošenja, u toku zime, dopunske hrane za divljač i drugih radova, zatim učestvovati u radovima uređenja lovišta, obilježavanja granica lovišta i zabrana, prosjecanja lovačkih staza i održavanja puteva i dr.

Svoje aktivnosti i druženje lovci u periodu lovstaja upražnjavaće i u lovnom strjeljaštvu u Ligi Lovačkog saveza Crne Gore, u gađanju pokretnih meta, i Kupu, u gađanju nepokretne mete divljeg vepra disciplinama 100 i 200 metara, lovački karabin sa optičkim nišanom i 100 metara sa mehaničkim nišanom.