Šesnaesti septembar 2004. godine biće upisan zlatnim slovima u analima lovstva Republike Srpske i Republike Crne Gore. Tog dana je na Tjentištu potpisan sporazum o saradnji u oblasti lovstva. Sporazum u cjelini objavljujemo.

Lovački savez Crne Gore i Lovački savez Republike Srpske (u daljem tekstu Savezi) sporazumjeli su se :

 • da će omogućiti korišćenje stručnih, naučnih i organizacinih dostignuća na unapređenju lovstva iz svog područja djelovanja,
 • da će obavještavati i pozivati drugu stranu na stručne skupove i lovačke manifestacije,
 • da će razmjenjivati nova stru~na saznanja i iskustva, kako ona iz vlastite prakse tako ona iz međusobne saradnje;
 • da će razmjenjivati informativne i stručne publikacije
 • da će podsticati saradnju lovačkih udruženja i drugih organizacija koje gazduju lovištima na cijelom području djelovanja Saveza
 • da će posebno insinstirati na saradnji lovačkih organizacija u pograničnom dijelu sa naglaskom:
 • na efikasnoj i kordiniranoj zaštiti divljači i poštovanju mota Rezolucije "divljač ne poznaje granice"
 • na dogovorenom provođenju mjera gajenja divljači (naseljavanja, prihranjivanja i sl.),
 • na usaglašenim mjerama racionalnog korišćenja divljači (posebno onih vrsta kojima državne  granice ne čine nikakvu  prepreku),
 • na usklađivanju vremena i načina lovljena pojedinih vrsta divljači,
 • na organizovanim susretim lovaca u okviru lovačkih takmičenja u streljaštvu, lovačko kinoloških priredbi, izložbilovačkih terofeja,   lovačkih zabava i drugih lovačkih okupljanja, (stručni sastanci, zajednički lovovi i sl.).
 • na afirmisanju lovačke etike u ponašanju pojedinaca i udruženja kroz dodjelu priznanja:  za zaštitu i gajenje divljači, za zaštitu okoline, za uređenje lovišta, za odnos prema živoj i odstreljenoj divljači, za uređenje trofeja divljači, za umjetnička dostignuća na temu lovstva (u literaturi, na filmu, za likovna ili pozorišna ostvarenja i sl.). za očuvanje i njegovanje lovačkih običaja i svemu drugom što doprinosi etičkom poimanju i ponašanju u lovstvu.

Savezi će ovaj sporazum provoditi u okviru svojih redovnih poslova a o tome izvještavati i razgovarati na zajedničkim sastancima koji će se organizovati po potrebi a najmanje jednom godišnje.

Ovaj sporazim stupa na snagu danom potpisivanja, a objaviće se u glasilima lovaca Saveza potpisnika ovog Sporazuma.

Sporazum važi dok ga jedan od potpisnika ne proglasi ništavnim.