VAŽNO OBAVJEŠTENJE LOVAČKIM DRUŠTVIMA, ORGANIZACIJAMA JP  ZA  UZGOJ  ZAŠTITU  I  LOV DIVLJAČI – KORISNICIMA LOVIŠTA

Poziv za razduženje - zaduženje lovnih karata, dostavljanja izvještajne i planske dokumentacije i trofeja od divljači na ocjenjivanje

 • Pozivaju se korisnici lovišta (koji to do sada nijesu obavili), da izvrše razduženje lovnih karata za lovnu 2022/23 i zaduženje za lovnu 2023/24 godinu.
 • Pozivaju se korisnici lovišta da nadležnim organima dostave sledeću izvještajnu i plansku dokumentaciju:
 • Godišnji lovni plan za 2023/24 lovnu godinu

Članom 31. stav 1, 2, 3 i 4  propisano je da za sprovođenje lovne osnove korisnik lovišta donosi godišnji lovni plan. Godišnji lovni plan važi za period od 1. aprila tekuće do 31. marta naredne godine - lovnu godinu, a donosi se najkasnije do 31. marta tekuće godine. Godišnji lovni plan mora biti u skladu sa lovnom osnovom i sadržati sve vrste radova i mjera po obimu, mjestu i vremenu koje treba preduzeti u lovištu u lovnoj godini.

Godišnji lovni plan dostaviti u skladu sa Pravilnikom o sadržaju i načinu izrade godišnjeg lovnog plana, kojeg dajemo u prilogu obavještenja na sajtu Lovačkog saveza Crne Gore www.lovackisavez.me

Plan ino lova za 2023/24 lovnu godinu

Plan ino lova (plan za lovni turizam) dostaviti  u skladu sa Uputstvom za podnošenje zahtjeva za davanje saglasnosti za organizovanje lova strancu, kojeg dajemo u prilogu obavještenja na sajtu Lovačkog saveza Crne Gore www.lovackisavez.me

 • Izvještaj o izvršenim radovima i preduzetim  mjerama u prethodnoj 2022/23 lovnoj godini

Članom 31. stav 5. kojim je propisano da je Korisnik lovišta dužan je da vodi evidenciju izvršenih radova i sprovedenih mjera predviđenih godišnjim lovnimplanom i da, o izvršenim radovima i preduzetim mjerama u prethodnoj lovnoj godini, dostavi izvještaj  Ministarstvu, Agenciji za zaštitu životne sredine, Lovačkom savezu Crne Gore, nadležnom organu jedinice lokalne samouprave za lovište koje se nalazi na njenoj teritoriji i institucijama iz oblasti zaštite prirode, najkasnije do 15. aprila tekuće za proteklu lovnu godinu.

Izvještaja o izvršenim radovima i preduzetim mjerama u prethodnoj lovnoj godini dostaviti u skladu sa Pravilnikom  za izradu Izvještaja kojeg dajemo  dajemo u prilogu obavještenja na sajtu Lovačkog saveza Crne Gore www.lovackisavez.me

Katastar lovišta za lovnu 2022/23 godinu

Shodno Zakonu članu 32. Stav 1 i 2 korisnici lovišta dužni su za lovište voditi katastar lovišta o granici lovišta na terenu, površini i strukturi površina lovišta, vrsti divljači i njenom brojnom stanju i lovnim objektima u lovištu i podatke dostaviti Ministarstvu, ministarstvu nadležnom za poslove zaštite životne sredine i drugim institucijama iz oblasti zaštite prirode najkasnije, kako je to regulisano Pravilnikom o sadržaju, izradi, načinu vođenja i dostavljanja podataka katastra lovišta, najkasnije do 15. aprila tekuće, za proteklu lovnu godinu.

Katastar lovišta dostaviti uskladu sa Pravilnikom o sadržaju, izradi, načinu vođenja i dostavljanja podataka Katastra lovišta kojeg dajemo u prilogu obavještenja na sajtu Lovačkog saveza Crne Gore www.lovackisavez.me

 • Podatke o izdatim lovnim kartama i izdatim dozvolama za lov za lovnu 2022/23

Pravilnikom o obrascu i sadržaju dozvole za lov i lovne karte, bližim uslovima i načinu njihovog izdavanja i oduzimanja, kao i visini naknade za izdavanje lovne karte, odnosno mjerilima za utvrđivanje visine naknade za izdavanje dozvole za lov u članu 8 stav 6 i 7 propisano je vođenje evidencija o izdatim lovnim dozvolama i dostavljanje podataka iz ovih evidencija, takođe  u članu 9 stav 6 i 7 propisano je vođenje evidencija o izdatim lovnim kartama i dostavljanje podataka iz ovih evidencija Ministarstvu i Lovačkom savezu, najkasnije do 31. marta tekuće za prethodnu godinu.

Navedene dokumente potrebno je dostaviti :

 • Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Podgorica, Rimski trg 46
 • Plan gazdovanja lovištem za 2023/24 lovnu godinu,
 • Plan ino lova za 2032/24  lovnu godinu,
 • Izvještaj o izvršenim radovima i preduzetim mjerama u prethodnoj, 2022/23 lovnoj godini,
 • Katastar lovišta za 2022/23 lovnu godinu,
 • Izvještaj o izdatim lovnim kartama i izdatim dozvolama za lov za lovnu 2022/23 godinu.
 • Agencija za zaštitu životne sredine, Podgorica, IV Proleterske 19
 • Izvještaj o izvršenim radovima i preduzetim mjerama u prethodnoj, 2022/23  lovnoj godini,
 • Katastar lovišta za lovnu 2022/23  lovnu godinu.
 • Lovačkom savezu Crne Gore, Podgorica, Novaka Miloševa 10/II
 • Izvještaj o izvršenim radovima i preduzetim mjerama u prethodnoj, 2022/23 lovnoj godini,
 • Izvještaj o izdatim lovnim kartama i izdatim dozvolama za lov za lovnu 2022/23  godinu
 • Nadležnom organu lokalne samouprave
 • Izvještaj o izvršenim radovima i preduzetim mjerama u prethodnoj, 2022/23 lovnoj godini
 1. Pozivaju se lovci - članovi korisnika lovišta da Komisiji za ocjenu trofeja dostave trofeje od divljači na ocjenjivanje:

Obavještavamo vas da je formirana Komisija za ocjenu trofeja od divljači. U tu svrhu pozivamo vas da obavjestite lovce koji su u prethodnom periodu odstrijelili trofejnu divljač, a koja nije ocijenjena, da mogu dostaviti trofeje u Lovački savez Crne Gore kako bi ih Komisija ocijenila.

Prilikom preuzimanja trofeja izdaće se revers za iste, a nakon ocijenjivanja trofeji će biti vraćeni vlasniku i za njih izdat trofejni list. 

Prilozi:

Pravilnik o sadržaju i načinu izrade godišnjeg lovnog plana

Uputstvo za podnošenje zahtjeva za davanje saglasnosti za organizovanje lova strancu

Upustvo za izradu Izvještaja o izvršenim radovima i preduzetim mjerama

Pravilnik o sadržaju, izradi, načinu vođenja i dostavljanja podataka katastra lovišta

Obrazac za podatke o izdatim dozvolama za lov i lovnim kartama