Pripremljena hrana za zimsku ishranu divljači

U period kada u lovištu Cetinje nije lovna sezona već je lovostaj, u Lovačkom društvu „Cetinje“, našem najstarijem lovačkom društvu, odvijaju se razne uzgojno-zaštitne, organizacione, sportske aktivnosti  zatim aktivnosti oko uređenja lovišta i obnavljanja lovnih objekata i slično.

Kada je u pitanju uzgoj i zaštita divljači posebna pažnja usmjerena je na obezbjeđenju mira u lovištu, kako bi se stvorili uslovi za razmnožavanje i uzgoj mladih.

Obzirom da savremeno lovno gazdovanje, zahtjeva od lovca i lovačke organizacije da  obezbjede dovoljne količine prirodne hrane, a pored toga i dovoljne količine dodatne hrane, odgovarajuće za svaku vrstu divljači, ovaj period u lovištu „Cetinje“ koristi se za pripremu sijena potrebnog za zimsku prihranu divljači u otvorenom lovištu i za jelena lopatara u ograđenom uzgajalištu „Zabran Kralja Nikole“ u Rijeci Crnojevića.

Prihranjivanje divljači, svjesni su u ovom lovištu, treba početi još s početkom jeseni, tako će divljač znati gdje može naći hranu kad joj stvarno zatreba. Ujedno ovaj dodatni izvor hrane, divljači bi trebalo da posluži za stvaranje masnih naslaga, kako bi u zimu ušla u dobroj tovnoj kondiciji. Dobro uhranjena divljač, u doba visokog sniježnog pokrivača miruje u zaklonu racionalizujući tako potrošnju tjelesne energije i ne iscrpljuje se tražeći hranu, a slabo uhranjena i ne prihranjivana u toku zime, divljač u potrazi za hranom još više se iscrpljuje i slabi. Ovakva divljač je svakako lak plijen predatora, a i podložna je bolestima. Divljač, koja nije pravilno i pravovremeno prihranjivana u zimskom periodu, migrira u druga lovišta i ako tamo nađe dovoljno hrane i mira, tamo i ostaje znaju u lovištu „Cetinje“ zato je već sada pripremljena dovoljna količina hrane potrebne za dopunsku ishranu.

U  otvorenom dijelu lovišta pripremljeno je sijeno potrebno za ishranu srneće divljači. U uzgajalištu jelena lopatara posebna pažnja usmjerena je na ishranu i zdrastveno stanje divljači. Još ranije u ovom uzgajalištu livade su očišćenje od kamenja, grmlja i korova, preorane i zasijene obradive površine, obnovljeni lovnouzgojni i lovnotehnički objekti, a nedavno lovci su spremili potrebnu količinu sijena i obezbjedili dodatnu hranu potrebnu za jesenju i zimsku dopunsku ishranu jelenske divljači.

Ishrana srneće i jelenske divljači

Listopadno drveće i grmlje su važan faktor ishrane srneće divljači tokom cijele godine. U svojoj ishrani ova vrsta uzima samo određene biljne vrste bogate bjelančevinama. U odnosu na jelensku divljač mnogo je veći probirač u hrani. Pri paši i brstu srneća divljač uzima samo određene biljke i određene dijelove biljaka. Trave koje koristi u svojoj ishrani  uglavnom nalazi  tokom proljeća i ranog ljeta jer su tada mlade i lako svarljive.  U ostalom periodu godine trave nemaju većeg značaja u ishrani srna. Ishrana srneće divljači u slobodnoj prirodi može se poboljšati, prije svega, poboljšanjem ekoloških uslova pojedinih biotipova.  U revirima u kojima su stvoreni optimalni prirodni uslovi staništa i postignuta normalna gustina populacije, srnećoj divljači u otvorenim lovištima nije potrebna dopunska ishrana.

Mješovite šume lišćara sa bogatim podrastom svojom raznolikošću najviše odgovaraju potrebama jelena lopatara, naručito neke vrste šumskog drveća kao što su hrast, cer, bagrem, lipa i grab imaju poseban značaj.

Hrast i cer svojim žirom uz bogatu prizemnu vegetaciju, a posebno stabla sa dobro razvijenim krošnjama koja plodonose, igraju veliku ulogu u ishrani ove divljači. Bagremove sastojine su omiljena zimska boravišta, a lipa i grab svojim listom pupoljcima i grančicama veoma privlače lopatarsku divljač i to naručito u proljeće i u vrijeme velikih suša ljeti. Divlje voćke, odnosno njihove plodove lopatarska divljač veoma rado uzima i zato voćke kao što su jabuka, kruška i džanarika treba unositi u lovište.

Kada je u pitanju dopunska ishrana, jelenskoj divljači daje se kukuruz u klipu u periodu 01.11. – 28.02. u količini 0,5 kg po grlu ili za sezonu 60 kg, ovas u istom periodu u količini 0,3 kg po grlu ili za sezonu 36 kg, sijeno  u periodu 01.11. – 15.03. u količini 0,8 kg po grlu ili za sezonu 84 kg, repa u periodu 01.09. – 30.11. u količini 0,5 kg po grlu ili za sezonu 45 kg, kukuruzna silaža sa pivskim tropom u periodu 01.12. – 31.03. u količini 1 kg po grlu ili za sezonu 120 kg i soli  koja se daje tokom cijele godine i to u količini 2 kg po grlu.