Saopštenje za javnost FACE: Evropski parlament traži reviziju statusa zaštite velikih zvijeri

Strazbur, 24. novembra 2022. –  Evropski parlament je upravo izglasao zajedničku rezoluciju o zaštiti stočarstva i velikih mesoždera u Evropi . Najvažniji zahtjev Parlamenta je još jedan poziv na implementaciju člana 19. Direktive o staništima. Potpuno i ispravno primijenjena direktiva uključuje proceduru za izmjenu aneksa direktive kako bi se osiguralo da vrste budu navedene u skladu sa naučnim i tehničkim napretkom. Treba napomenuti da premještanje velike populacije mesoždera iz jednog aneksa (npr. stroga zaštita) u drugi (npr. zaštita, uz korišćenje) ne mijenja zakonsku obavezu država članica da osiguraju povoljan status očuvanja.

Ovaj zahtjev za povoljan za ruralne sudionike, uključujući lovce, jer strogi status zaštite određenih velikih zvijeri dovodi do pravnog i administrativnog zastoja u sve većem broju država članica. Problem je zasnovan na suviše uskom tumačenju prava EU od strane nekih zainteresovanih strana i kontinuiranim pravnim napadima od strane nevladinih organizacija sa strogom zaštitom na nacionalnom nivou.

Prema riječima predsjednika FACE-a, Torbjorna Larssona : „ Današnje glasanje je dobra vijest i još jedan jasan poziv Evropskoj komisiji da uspostavi proceduru za izmjenu aneksa Direktive o staništima. To je bio zahtjev i prethodnog Evropskog parlamenta i drugih institucija EU, zbog čega je Komisiji bilo sve teže da ne djeluje ”.

Mnoge velike populacije mesoždera, posebno evropski vukovi, nastavljaju da se šire. Prema najnovijem statusu očuvanosti vukova u Evropi, u EU je prijavljeno oko 19.000 jedinki sa povećanjem raspona od preko 25% samo u posljednjoj deceniji. Ovo se ne odražava na odgovarajući način u EU proceduri izvještavanja prema kojoj se populacije izvještavaju na biogeografskom nivou, što je neprikladno za visoko pokretne vrste poput vuka i risa.

Opseg populacija velikih mesoždera može se protezati na hiljade kvadratnih kilometara i neizbježno je podijeljen državnim ili drugim administrativnim granicama. Mjere očuvanja, praćenja i upravljanja, kao i procjene statusa očuvanja treba da se sprovode na biološki ispravnim i prekograničnim nivoima. To potvrđuje i najnovija IUCN procjena statusa očuvanosti vuka u Evropi.

Razdvajanje "lovačke djelatnosti" i odstupanja za strogo zaštićene vrste:
Postojao je poziv u prijedlogu da se "lovna aktivnost" isključi kao legitimno sredstvo upravljanja prema članu 16. Direktive o staništima. Međutim, većina poslanika je to odbacila. Lovci su aktivno uključeni u upravljanje velikim mesožderima i korištenje odstupanja za populacije koje su strogo zaštićene primjenjuje se samo pod strogim sistemima licenciranja kako bi se ispunili uslovi navedeni u direktivi.

Nadalje, treba istaći da prema presudi Evropskog suda pravde, upravljanje velikim mesožderima "u svrhu upravljanja populacijom" je dozvoljeno kada su ispunjeni određeni uslovi. Kvota (nacionalna ili regionalna) zaista može postojati i postavlja gornju granicu s obzirom na kriterij „ograničenog broja“ i unutar te kvote moguće je donositi ciljane odluke. Mnoge države članice oslanjaju se na lovce kako bi podržali pristupe očuvanja i upravljanja, te kako bi osigurali dobar suživot s lokalnim zajednicama. Ovo je takođe sve više dokumentovano u istraživanjima društvenih nauka. U Evropi postoje neki od najuspješnijih primjera suživota s velikim mesožderima, kao što su mrki medvjed, vuk i ris, gdje postoji aktivno upravljanje i angažman s lovcima.

FACE je glas evropskih lovaca. Osiguravamo da lov i dalje bude dobar za lovce, društvo i prirodu.
www.face.eu