UZGOJ I ZAŠTITA DIVLJAČI JE U PRVOM PLANU - LOVAČKO DRUŠTVO MANASTIR MORAČA

U lovištu Morača se sa divljači gazduje na način gdje se u prvi plan stavlja uzgoj i zaštita, a divljač se lovi u obimu koji se kreće u visini godišnjeg prirasta. U lovištu su izgrađeni svi uzgojni objekti i takvo gazdovanje daje dobre rezultate ističe predsjednik Lovačkog društva „Manastir Morača“  Petar Medenica.

Gazdovanje sa divljači u lovištu „Morača“ ima dugu tradiciju, ali se sa divljači na održiv način gazduje tek od 2000 godine, kada se ustanovljava profesionalna lovočuvarska služba, grade objekti, lovište naseljava sa divljači i divljač se dopunski prihranjuje. Rezultati rada nijesu izostali. Već poslije par godina pojedine populacije divljači koje su bili ugrožene i na ivici postojanja su se obnovile i uspostavljen je puni kapacitet lovišta. Danas je u lovištu brojna srneća divljač i divlja svinja od krupne i sve vrste sitne divljači saopštava Medenica.

Lovačko društvo „Manastir Morača“ broji 160 članova, koji imaju prvenstveno dužnost da štite i uzgajaju divljač i prava, između ostalog, da donose najznačajnije odluke i da love u skladu sa zakonom i planskim dokumentima.

Lovište „Morača“ pruža izvanredne uslove za razvoj divljači jer su prirodne karakteristike: bil,na vegetacija, konfiguracija terena, dostupnost vode i klima povoljne za njen uzgoj. U lovištu  su, radi obezbjeđenja što povoljnijih uslova za reprodukciju divljači, ustanovljena 3 rezervata, izgrađene hranilice i solila i postavljeno 15 kamera. Izgrađen je objekat namjenjen za reprodukciju divlje svinje i njeno naseljavanje u otvoreno lovište. U njemu se nalaze 2 ženke i jedan mužjak. Svake godine iz ovog gatera u otvoreno lovište naseljava se znatan broj mladih divljih svinja. Inače, naseljavanje divljači u lovište bio je i ostao jedan od osnovnih zadataka ističe Petar Medenica, pa je Društvo u više navrata naseljavalo divlju svinju i zeca. I nedavno je u lovište unešeno 10 zečeva. Naseljavanje divljači nije jednostavan postupak. On zahtjeva veliku stručnost, stalnu prisutnost na terenu, upornost i strpljenje sve dok se unešena divljač ne prilagodi novoj sredini, a to je period od 3 – 5 godina. Divljač se u cijelom lovištu u toku zime, zbog teže dostupnosti prirodne hrane, prihranjuje sijenom i žitom, ali i u toku ljeta i to u rezervatima gdje su najbrojnije populacije, kako bi se ona tu zadržala i kako ne bi pravila štete na privatnoj imovini.

Za kraj bih rekao i to da smo radi druženja i organizacije rada u tako reći srcu lovišta u Petrovom dolu izgradili i uredili moderan lovački dom površine 240 m2, sa svim potrebnim sadržajima. Lovačko društvo „Manastir Morača“ u Kolašinu ima kancalarijski prostor, a za rad lovočuvarske službe posjedujemo terensko vozilo i drugu potrebnu opremu.

Cilj da imamo brojne populacije i savremeno opremljeno lovište smo postigli. Pred nama je da planski i racionalno koristimo divljač i da je sačuvamo za buduće generacije zaključuje Petar Medenica predsjednik Lovačkog društva „Manastir Morača“ svoj kratak osvrt na gazdovanje sa divljači u lovištu „Morača“.