DOGOVORENA SARADNJA NA BOLJOJ ZAŠTITI DIVLJAČI U LOVIŠTIMA POSEBNE NAMJENE

Nedavno je u Podgorici održan sastanak predsjednika Lovačkog saveza Crne Gore Nikole Markovića i Jovete Terzića samostalnog savjetnika u odsjeku za zaštitu prirode i gazdovanju lovištima sa posebnom namjenom Uprave za šume Crne Gore. Tom prilikom dogovorena je saradnja na boljoj zaštiti divljači od krivolova u lovištima posebne namjene. Sastanku je prisustvovao i Miloš Janković načelnik za lovstvo u Ministarstvu poljoprivrede i ruralnog razvoja u čijem resoru se nalazi lovstvo u Crnoj Gori.

Naime, Odlukom o ustanovljavanju lovišta i osnivanju lovišta sa posebnom namjenom, koju je  donijela je Vlada Crne Gore 2010 godine, ustanovljeno je 31 lovište i osnivana 4 lovišta  posebne najene. Lovišta posebne namjene „Piva“ „Dragišnica“ „Ljubišnja“ i „Komovi“ osnovana su na ukupnoj površini 84.894 ha u cilju očuvanja i usmjeravanja razvoja populacije divljači i njene životne sredine, u najočuvanijim i najkarakterističnijim prirodnim područjima Crne Gore. Lovišta posebne namjene, shodno Zakonu o divljači i lovstvu, data su na korišćenje Upravi za šume Crne Gore, organu državne uprave nadležanom za gazdovanje šumama.

Na sastanku je istaknuto da, bilo da se radi o lovištima kojima gazduju lovačka društva, organizacije i javna preduzeća za uzgoj, zaštitu i lov divljači ili lovištima sa posebnom namjenom kojima gazduje Uprava za šume, koristiti se moraju na način kako je to predviđeno Zakonom o divljači i lovstvu i međunarodnim direktivama i konvencijama o zaštiti prirode kojih je potpisnica država Crna Gora, provodeći sve propisane mjere održivog razvoja divljači. Mjere zaštite divljači treba da se obavljaju, zaključeno je na sastanku, u skladu navedenim propisima, putem organizovane lovočuvarske službe koja je nadležna za kontrolu lova. U lovištima posebne namjene zaštitu vrše reonski lugari, a obzirom na njihovu posebnu važnost, zaštitu divljači u ovim lovištima bilo bi dobro još bolje organizovati. U tu svrhu dogovorena je i ova saradnja.

Dogovorena saradnja uskoro bi trebala biti, uz saglasnost Ministarstva poljoprivrede i ruralnog razvoja, ozvaničena potpisivanjem Sporazuma o saradnji između Lovačkog saveza Crne Gore, nacionalne asocijacije lovaca čije su članice korisnici lovišta i Uprave za šume Crne Gore koja je korisnik lovišta posebne namjene.

Ovim sporazumom, čiji je tekst već pripremljen, predviđeno je da kontrolu lova u lovištima posebne namjene „Piva“ „Dragišnica“ „Ljubišnja“ i „Komovi“  mogu vršiti, pored reonskih lugara i lovočuvari iz susjednih lovišta sa kojima lovišta posebne namjene graniče na način propisan Zakonom o divljači i lovstvu i to: u lovištu posebne namjene „Piva“ lovočuvari Udruženja lovaca i ribolovaca „Bajo Pivljanin“ iz Plužina  koje je korisnik lovište „Plužine“; u  lovištu posebne namjene „Dragišnica“ lovočuvari Lovno-ribolovnog društva „Komarnica“ iz Šavnika koje je korisnik sa lovišta „Šavnik“; u  lovištu posebne namjene „Ljubišnja“ lovočuvari Lovačkog društva „Pljevlja“ iz Pljevalja koje je korisnik lovišta „Pljevlja“ i u lovištu posebne namjene „Komovi“ lovočuvari Lovačkog društva „Lovac“ iz Kolašina koje je korisnik lovišta Kolašin, lovočuvari Lovačkog društva „Manastir Morača“ iz Kolašina koje je korisnik lovišta „Morača“ i lovočuvari Lovačke organizacije „Podgorica“ iz Podgorice koja je korisnik lovišta  „Podgorica I“.

Saradnja na očuvanju divljači i njene životne sredine od izuzetne je važnosti jer je divljač prirodno blago a sačuvati ga možemo jedino zajedničkim angažovanjem svih insitucija zaštite divljači i prirode, pojedinaca i društva u cjelini istaknuto je u zaključku sastanka.